adi fizika

jazz ba jazz ba... xD

15.11.2009.

_________Gravitacijska potencijalna energija___________

Gravitacijska potencijalna energija je rad koji treba uložiti da bismo podigli tijelo na neku visinu. Tijelo mase m na visini h iznad Zemljine površine ima gravitacijsku potencijalnu energiju:
To vrijedi ako je visina h mala u usporedbi sa polumjerom Zemlje, inače treba koristiti opći zakon gravitacije.


15.11.2009.

Kinetička energija

Kinetička energija je rad koji treba uložiti da bi se tijelo iz mirovanja ubrzalo do neke brzine. Tijelo mase m koje se giba brzinom v ima kinetičku energiju:Posebni oblik kinetičke energije je energija rotacije. Energija rotacije krutog tijela jegdje je I moment tromosti tijela a ω kružna frekvencija rotacije.

15.11.2009.

...........RAD ........

Rad je djelovanje sile na putu.

 F – sila
 s - pređeni put
- ugao između smjera kretanja i smjera djelovanja sile

Ako sila djeluje u smjeru kretanja, ugao pa je rad .

Jedinica za rad, kao i za energiju je joule, a oznaka jedinice je J. .


25.10.2009.

--------MOMENT IMPULSA----------

Moment impulsa...odnosno moment količine kretanja ili ugaoni moment........je fizička veličina kojom se mjeri nastojanje materijalnog tijela da nastavi da rotira::::

                                                                \vec {L}=\vec {r}\times\vec {p}

gde je:

\vec {L} — moment impulsa čestice
\vec{r}  vektor položaja čestice u odnosu na izvorište koordinatnog sistema
\vec {p}  impuls čestice,


                                                                 
25.10.2009.

------------MOMENT SILE------------------

Moment sile je vektorska fizička veličina kojom se u mehanici opisuje rotacija....odnosno  rotaciju vrši moment sile ili kraće moment.

Moment se uvijek odnosi na neku tačku ili osu oko koje se vrši rotacija, a njegov vektor se izračunava pomoću vektorskoh proizvoda:

                                                             \vec{M}=\vec{r} \times \vec{F}

gdje je \vec{r} vektor najkraće udaljenosti od ose ili tačke za koju tražimo moment do pravca na kojem se nalazi vektor sile.
 
Mjerna jedinica za moment sile je....njutnmetar.....(Nm).


                                                                          
                                                                
                                                                             
                                                                              

18.10.2009.

--------------------kinetika rotacije----------------

KINETIKA ROTACIJE JE POVEZANA SA UGAONOM BRZINOM...UGAONA BRZINA KOD KINETIKE ROTACIJE JE JEDNAKA OPISANOM UGLU U JEDINICI VREMENAA..... :D   

              →

        →  Δφ 

        ω= ──

              →

              Δt

                          

gdje je φ ugao koji opise radijus-vektor bilo kojeg djelica tijela tokom vremena  Δt.

LINIJSKA BRZINA

Pri ravnomjernom rotiranju uoceni dio tijela(materijalna tacka) u jednakim vremenskim intervalima prelazi lukove jednakih duzina.Linijska brzina je brojno jednaka opisanom luku u jedinici vremena:

v=Δ l / Δ t

Kako je duzina luka jednaka proizvodu poluprecnika i ugla izrazenog u radijanima

Δ l = rΔ φ to je

 v = Δ l / Δ t = r * Δφ / Δ t = rω

Prema tome,linijska brzina materijalne tacke jednaka je proizvodu ugaone brzine i poluprecnika kruzne putanje po kojoj se krece materijalna tacka.

U toku jednog perioda T, radijus-vektor opise ugao jednak 2 π radijana. To znaci da je:

ω = Δ φ / Δ t = 2 π / T = 2 π f

 


UGAONO UBRZANJE

Kretanje pri kome se ugaona brzina mijenja tokom vremena naziva se promjenljivo  rotaciono kretanje.

Za opisivanje takvog kretanja uvodi se nova fizicka velicina-UGAONO UBRZANJE.

Ugaono ubrzanje je brojno jednako promjeni ugaone brzine u jedinici vremena:

a = Δ ω / Δ t

gdje je Δ ω promjena ugaone brzine,a Δ t vrijeme u kome je ostvarena ta promjena.

Jednakopromjenljivo rotaciono kretanje je kretanje pri kome je a=const.

Kod jednakoubrzanog rotacionog kretanja ugaono ubrzanje je:

a = Δ ω / Δ t = ω - ω0 / t > 0

 gdje je ω0 ugaona brzina na pocetku,a ω ugaona brzina na kraju vremenskog intervala,pa slijedi:

ω = ω0 + at

Kod jednakousporenog rotacionog kretanja je:

ω < ω0,pa je a < 0.

Cesto se zavisnost ugaone brzine od vremena kod jednakousporenog kretanja izrazava formulom:

 ω = ω0 - at

OVdje a oznacava ugaono usporenje koje je brojno jednako smanjenju ugaone brzine u jedinici vremena.Ugaono usporenje je pozitivno kod jednakousporenog kretanja.

 

Ugao koji opise tijelo rotirajuci se jednako promjenljivo,moze se naci kao proizvod srednje ugaone brzine i vremena rotiranja:

φ = ωs t = ω0 + ω / 2 * t

Ako se ω zamijeni sa ω0 + at ili sa ω0 - at,dobija se:

 φ = ω0 t + at(na 2) / 2            ili        φ = ω0 t - at(na 2) / 2 

(jednakoubrzano kretanje)                  (jednakousporeno kretanje)

15.10.2009.

ness o kosmičkim brzinama.... :D :D

                                                                                                      Zemljinu gravitaciju ne osjećaš,
                                                                               tj. u beztežinskom si stanju, kad si u slobodnom padu. 
                                                                     U slobodnom padu si i kad dosegneš prvu kozmičku brzinu. 
                                                           Ni jedno ni drugo ne znači da si se oslobodio Zemljine gravitacije
                                                                                     - to će biti tek kad dosegneš drugu kozmičku brzinu.


                                                                      Motion near the cosmic speed limit

15.10.2009.

))))))))))))-------druga KOSMIČKA BRZINA-------------((((((((((((

                                          Druga kosmička brzina....odnosno  brzina oslobađanja.............je  brzina    potrebna za bijeg iz gravitacijskog polja Zemlje.
  
                                                                               
v_2=\sqrt{2G\frac{M}{R}}


                                    Između prve i druge kosmičke brzine postoji jednostavan odnos:

                                                                                   v_2=\sqrt{2}v_1

                                              

15.10.2009.

---------------prva KOSMIČKA BRZINA--------------------

Prva kosmička brzina je brzina koju je potrebno dati objektu....zanemarujući otpor vazduha.....tako da objekat može ostati u kružnoj orbiti s prečnikom jednakim prečniku planete....tj...to je najmanja brzina pri kojoj objekat ostaje u kružnoj orbiti tangencijalnoj na površinu planete a da ne padne na nju.

m\frac{v_1^2}{R}=G\frac{Mm}{R^2};

v_1=\sqrt{G\frac{M}{R}};
gdje je m — masa objekta,
          M — masa planete,
          G —  gravitaciona konstanta (6,67259·10−11 m³·Kg−1·s−2),
          v_1\,\! — prva kosmička brzina,
           R — prečnik planete.

 Na Zemlji....   M = 5,97·1024  Kg,  
                     R
 = 6 378 000  m)

Kada bi uvrstili ove podatke u formulu za prvu kosmičku brzinu...dobili bi da je prva kosmička brzina na Zemlji.... 
               
v_1\approx\,\!  7,9 Km/s


Prvu kosmičku brzinu je moguće odrediti i iz ubrzanja slobodnog pada :
               
g = GM/R², i dobijamo
                           v_1=\sqrt{gR}

04.10.2009.

----------POTENCIJAL GRAVITACIONOG POLJA----------

Gravitacioni potencijal je potencijalna energija objekta koja potiče od njegovog položaja u gravitacionom polju. Za tačkastu masu gravitacioni potencijal je:
 
                                        E(r) = \frac{-Gm}{r} \

gdje je:
    G \   univerzalna gravitaciona konstanta,
  
r \     rastojanje mjereno od centra mase objekta,
   m \    masa tačkastog objekta.
 

                   Gravitaciona potencijalna energija


Gravitaciona potencijalna energija je takva vrsta potnecijalne energije koja je posledica činjenice da telo ima masu i da na telo deluje gravitaciona sila.
                                                  U_g = m g h \,

                    
02.10.2009.

:::::::::::::::JAČINA GRAVITACIONOG POLJA:::::::::::::::::::

Prema drugom Njutnovom zakonu sila koja deluje na telo, jednaka je proizvodu mase i ubrzanja.
                F = m*a
Kako je intenzitet sile Zemljine teže               Fg=m*g


To znači da je intenzitet gravitacionog polja Zemlje brojno
jednak ubrzanju koje telo dobija usled privlačne sile Zemlje. To se ubrzanje naziva ubrzanje Zemljine teže i najčešće se obeležava sa g
.
 
                                   
                                  
02.10.2009.

------------------------TEŽINA TIJELA ----------------------------Težina tijela je sila kojom Zemlja privlači neko tijelo...
 
                               G= m x g


02.10.2009.

SKALARNI PROIZVOD


Skalarni produkt
 vektora
$ \mathbf{a}$ i $ \mathbf{b}$ je broj :

$\displaystyle %
\mathbf{a}\cdot \mathbf{b}=\vert\mathbf{a}\vert  \vert\mathbf{b}\vert \cos \angle(\mathbf{a},\mathbf{b}).
$
U koordinatnom sistemu računanje skalarnog produkta je vrlo jednostavno.
  Ako je

              $\displaystyle %
\mathbf{a}=a_x\mathbf{i}+a_y\mathbf{j}+a_z\mathbf{k}, \qquad
\mathbf{b}=b_x\mathbf{i}+b_y\mathbf{j}+b_z\mathbf{k},
$
  tada je
 
                                    $\displaystyle %
\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z.
$

Skalarni umnožak vektora sa samim sobom daje kvadrat njegove duljine, jer je u tom slučaju kosinus  jednak 1. Skalarni umnožak vektora koji su pod pravim kutom (90°) jednak je 0, jer je kosinus pravog kuta 0.


02.10.2009.

VEKTORSKI PROIZVOD


VEKTORSKI PROIZVOD DVA NEKOLINEARNA VEKTORA JE VEKTOR ČIJI JE :

INTENZITET  vidi sliku posta....

PRAVAC ....normalan na ravan određenu vektorima a i b ....

SMJER... takav da vektori  a , b   i  vektor a x b redom čine desni sistem vektora (desni triedar

AKO SU VEKTORI KOLINEARNI VEKTORI, TADA JE PO DEFINICIJI VEKTORSKI
    a x b = 0

.... vektroski proizvod vektora pomoću koordinata je na slici ispod intenziteta vektorkog proizvoda....

25.09.2009.

----------The gravity law of Newtoon---------

Gravitacija je jedno od osnovnih svojstava našeg Svemira Isaac Newton (1642.-1727) pretpostavio djelovanje sile između svaka dva tijela Gravitacijska sila je privlačna sila između svih tijela koja imaju masu Vrijedi za privlačenje između Zemlje i svakog tijela na njenoj površini Isto tako i za privlačenje nebeskih tijela u Sunčevom sustavu Newton postavio izraz za silu između dvaju točkastih tijela


           

25.09.2009.

Slaganje dvije paralelne sile istih smjerova

REZULTANTA DVIJU PARALELNIH SILA ISTOG SMJERA PARALELNA JE TIM SILAMA,,,,INTENZITET JOJ JE JEDNAK ZBIRU SILA,,,A SMJER JOJ JE ISTI KAO SMJER SILA...


SVE OSTALE SILE SE SLAZU TAKO STO SE NA KRAJ JEDNOG VEKTORA NADOVEZUJE PARALELNO POCETAK DRUGOG VEKTORA... REZULTANTA SE DOBIJE TAKO STO POVUCEMO VEKTOR OD POCETKA PRVOG DO KRAJA DRUGOG....

25.09.2009.

SLAGANJE SILA

SLAGANJE DVIJE PARALELNE SILE ISTOG PRAVCA       SUPROTNOG SMJERA


REZULTANTA DVIJU PARALELNIH SILA SUPROTNOG SMJERA,ISTOG PRAVCA PARALELNA JE TIM SILAMA...INTENZITET JOJ JE JEDNAK APSOLJUTNOJ VRIJEDNOSTI RAZLIKE INTENZITETA SILA,A SMJER JOJ JE ODREĐEN SMJEROM VEĆE SILE.... :D :D

25.09.2009.

----------The third law of Newtoon--------

                               TREĆI NJUTNOV ZAKON KRETANJA
 odnosno zakon akcije i reakcije...ovaj zakon njutn pojasnjava ovako  SILE KOJIMA DJELUJU DVA TIJELA UZAJAMNO, ZNACI JEDNO NA DRUGO, IMAJU JEDNAKE INTENZITETE, ISTI PRAVAC, ALI SUPROTNE SMJEROVE...ISKLJUCIVO U IZOLIRANOM SISTEMU...
Sto znaci da je sila akcije jednaka sili reakcije,,,


npr... Svako tijelo djeluje na podlogu silom (tezinom tog tijela) koja je jednaka sili kojom podloga djeluje na to tijelo...ISTOG INTENZITETA, ISTOG PRAVCA,,,ALI SUPROTNOG SMJERA


11.09.2009.

---- The second law of Newtoon -----

Drugi Newtonov zakon opisuje ponašanje tijela kad na njega djeluje određena vanjska sila F. Akceleracija tijela je razmjerna sili i ima smjer sile. Konstanta proporcionalnosti između sile i akceleracije je masa tijela m:

                                     F = m* a

 Što je masa veća, to je za isto ubrzanje potrebna veća sila.

Jedinica sile je N.

1 N je sila koja tijelu mase 1 kg daje akceleraciju 1 m/s2.

Drugi Newtonov zakon zapravo kaže kako sila djeluje na promjenu količine    gibanja tijela pa ga možemo formulirati i kao:

Ubrzanje je proporcionalno sili koja djeluje na tijelo, a obrnuto           proporcionalna masi tijela.


Sila F se mjeri u jedinicama newton, oznaka jedinice je N. Jedinica mase m je kilogram, a oznaka jedinice je kg.

 

Ogled:

Kako zavisi ubrzanje tijela od njegove mase i sile koja djeluje na tijelo, možemo približno uočiti na jednostavnom ogledu.

Stavimo dvije kuglice različitih masa na ravan sto. Knjigom gurnemo jednu kuglicu. Ona se pomjeri na određenu udaljenost.Kada je gurnemo jače ona pređe veći put za isto vrijeme što znači da je dobila veće ubrzanje. Pri istoj masi ubrzanje je upravo proporcionalno sili, a~F.

Knjigom istovremeno gurnemo obje kuglice. Uočavamo da za isto vrijeme manja kuglica pređe veći put, što znači da je dobila veće ubrzanje. Pri istoj sili, Ubrzanje tijela je obrnuto proporcionalno masi a~1/m.

11.09.2009.

PRVI NEWTONOV ZAKON...odnosno ZAKON INERCIJE


Svako tijelo koje miruje teži da ostane u stanju mirovanja i svako tijelo koje se kreće teži da nastavi da se kreće istom brzinom i u istom smjeru ukoliko na njega ne djeluje neka sila koja ga prinudi da promijeni stanje mirovanja tj.ravnomjernog pravolinijskog kretanja.


Inerciju možete da osjetite ukoliko se vozite u automobilu koji se naglo zaustavlja. Vi nastavljate da se krećete tako što posrnete naprijed niz sjedište, što je u skladu sa prvim Njutnovim zakonom koji kaže da tijelo koje se kreće teži da nastavi da se kreće istom brzinom i u istom smjeru. To se dešava i vama sve dok vas ne zaustavi sila pojasa na vašem sjedištu. Pomislite šta bi moglo da se desi da niste vezani pojasom.                    Date su tri strme ravni od istog materijala,sa istim nagibom i tri horizontalne ploče.Ploča A je posuta pijeskom,ploča B je od drveta a ploča C je od stakla.Kada se jedna kuglica pušta sa iste visine niz strme ravni istog nagiba,onda ona prijeđe najduži put na ploči od stakla.Kuglicu na svim pločama zaustavljaju sila trenja i otpor vazduha.Pošto je u sva tri slučaja otpor vazduha isti,slijedi da je trenje između kuglice i stakla najmanje.


11.09.2009.

NEWTONOVI ZAKON

Newtonovi zakoni kretanja su zakoni klasične mehanike objavljeni 1687. godine u djelu Philosophiae naturalis principia mathematica Isaaca Newtona koji predstavljaju temelje današnje moderne mehanike.

11.09.2009.

Međudjelovanje

Imamo 4 osnovna tipa međudjelovanja,a to su :

- gravitaciono 
- elektromagnetsko
- jako nuklearno

- slabo nuklearno


1.Gravitaciono međudjelovanje između svih tijela zbog njihove mase;
Gravitaciono polje je materijalni posrednik preko kojeg se prenosi gravitaciono djelovanje (gravitaciona sila) sa jednog na drugo tijelo.


2.ELEKTROMAGNETSKO MEĐUDJELOVANJE  između naelektrisanih čestica .Električni naboj je temeljna očuvana osobina nekih subatomskih čestica koje određuje njihovu elektromagnetnu interakciju.


3.JAKO NUKLEARNO MEĐUDJELOVANJE
(između nukelona u jezgru) ; Jaka nuklearna sila najjača je od svih sila. To je sila koja drži protone zajedno u jezgri uprkos njihovom snažnom elektromagnetskom odbijanju. Kao što je foton prenosnik elektromagnetske sile tako i masivni pion (π-mezon) kojeg je postulirao H.

4.SLABO NUKLEARNO MEĐUDJELOVANJE
  u procesima transformacije nekih elementarnih cestica) ;

“Slaba”- jer je oko stotinu milijardi puta slabija nego jaka nuklearna sila kad djeluje na taj način. Taj naziv vara: ona je slaba samo u svom djelovanju na procese koji se odvijaju pri niskim energijama, no pri energijama od nekoliko desetaka GeV-a jakost je slabe sile usporediva s onim iz elektromagnetske.

Karakteristike ovih međudjelovanja:

MEĐUDJELOVANJE

RELATIVNI
INTENZITET

DOSEG

PRENOSNE ČESTICE

jako

1

10 -15 m

gluoni

elektromagnetsko

10 -2

beskonacan

fotoni

slabo

10 -15

10 -18 m

vikoni

gravitaciono

10 -38

beskonacan

gravitoniadi fizika
<< 11/2009 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
fizika za trecijedan
više...

BROJAČ POSJETA
9862

Powered by Blogger.ba